ความพร้อมในการใช้งาน

ความพร้อมในการใช้งาน

คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดู ความพร้อมในการใช้งาน

  • Related Articles

  • จะกำหนดรหัสตัวแปรต่างๆ เช่น รหัสงาน รหัสแผนก รหัสพนักงาน จะเรียกใช้เมนูไหนใน MAC-5 Legacy?

   ให้เรียกใช้เมนูการตั้งรหัส >> มิติ มุมมอง เพื่อเข้ากำหนดตัวแปรต่างๆ เหล่านี้
  • จุดเด่น (ข้อดี) ของอายุสมาชิกรายปี (AM)

   การต่ออายุสมาชิกรายปี เพื่อให้ท่านได้รับการบริการ และสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ดังนี้  1. ได้รับบริการตอบปัญหา ตอบคำถามการใช้งาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน แก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม ซึ่งให้บริการลูกค้าทั้ง                                    ...
  • 3. ยอดยกมา (ระบบสินค้าคงคลัง)

   คำจำกัดความ             ยอดยกมาระบบสินค้าคงคลัง หมายถึง จำนวนสินค้าคงเหลือ (ประเภท ITEM เท่านั้น) ในคลังสินค้าของปีการบัญชีที่แล้ว และนำมาบันทึกเป็นยอดยกมาของการเริ่มปีการบัญชีใหม่ เพื่อให้เกิดการกระชับในการเรียกและแสดงข้อมูล ...
  • 1. งบประมาณเชิงบัญชี

   คำจำกัดความ             งบประมาณเชิงบัญชี (ระบบบัญชีแยกประเภท) คือ การประมาณการยอดเงินในบัญชีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้เตรียมการจัดสรรตัวเลขไว้ให้เป็นไปตามแผนการบริหารงาน สามารถบันทึกยอดงบประมาณได้โดยไม่จำกัดเดือน ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ ...
  • 1. รายงานเงินสดย่อย

   คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูรายงาน เงินสดย่อย